საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები

გიორგი მელაძე, მალხაზ ნარინდოშვილი, ვანო გოგელია, სანდრო ჭიაურელი

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესშ საზოგადოების ჩართვის სხვადასხვა მეთოდი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ასევე საჯარო პოლიტიკის განმახორციელებელი ნებისმიერი ინსტიტუტის მენეჯერებისთვის და აქტიური მოქალაქეებისთვის.

საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები

გიორგი მელაძე, მალხაზ ნარინდოშვილი, ვანო გოგელია, სანდრო ჭიაურელი

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესშ საზოგადოების ჩართვის სხვადასხვა მეთოდი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ასევე საჯარო პოლიტიკის განმახორციელებელი ნებისმიერი ინსტიტუტის მენეჯერებისთვის და აქტიური მოქალაქეებისთვის.