სასამართლო

განათლება

უსაფრთხოება

თავდაცვა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროკურატურა

გადასახადები

საბანკო რეგულაციები

საპენსიო სისტემა

მონეტარული პოლიტიკა

დეცენტრალიზაცია და ტერიტორიული მოწყობა

მეცნიერება, კულტურა, სპორტი

ჯანდაცვა

ენერგეტიკა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მალე დაემატება

პრობლემა 1

ეროვნული გამოცდების არსებული მოდელი აბიტურიენტების ანალიტიკურ უნარებს ვერ აფასებს და ხშირ შემთხვევაში ფაქტობრივ ცოდნაზეა კონცენტრირებული. შესაბამისად, არსებული მოდელი უნივერსიტეტებს აბიტურიენტების უნარების რეალურ სურათს არ აჩვენებს.

უნივერსიტეტში მიღების ევროპული და ამერიკული სისტემა ინდივიდზე მორგებული პროცესია, როდესაც უნივერსიტეტები თავად ირჩევენ აბიტურიენტებს შორის სასურველ კანდიდატს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემა უკვე წლებია კარგ შედეგებს იძლევა, მის საქართველოში ინტეგრირებამ, შესაძლოა, უნივერსიტეტებში ჩაბარების წლების წინ არსებული კორუფციული პრაქტიკა დააბრუნოს.

პრობლემა 2

სახელმწიფო სასწავლო გრანტს იღებენ მხოლოდ ის აბიტურიენტები, რომლებიც აბარებენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ამასთან, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მაქსიმალური თანხა 2004 წლის შემდეგ არ შეცვლილა.

ეს მოდელი ზღუდავს ახალგაზრდების ინტერესს და უბიძგებს მხოლოდ უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლისაკენ, მაშინ როდესაც შესაძლოა მის ინტერესს წარმოადგენდეს პროფესიული განათლების მიღება (მზარეული, კონდიტერი, ვეტერინარის დამხმარე და ა.შ.), რომელიმე საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამის გავლა (Miami Ad School-ის პროგრამები) და სხვა.

გარდა ამისა, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის ოდენობა დაახლოებით 20 წელია არ შეცვლილა და 100%-იანი გრანტის შემთხვევაში წლიურად მხოლოდ 2 250 ლარს შეადგენს (დაახლოებით 900 აშშ დოლარი). შესაბამისად, სასწავლო გრანტი არ ასახავს განათლების სექტორის რეალურ ხარჯებს. გარდა ამისა, სახელმწიფო სასწავლო გრანტი არ გაიცემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებსა და პირებზე, რომლებიც არააკრედიტებულ პროგრამებზე მიიღებენ სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

პრობლემა 3

ერთიანი ეროვნული გამოცდები არ იძლევა შედეგების გაუმჯობესების შესაძლებლობას, რამდენადაც მათი ჩაბარება წელიწადში ერთხელ არის შესაძლებელი. თუ აბიტურიენტი ვერ ჩააბარებს უნივერსიტეტში, ან სასურველი ოდენობის სახელმწიფო სასწავლო გრანტს ვერ მიიღებს, ის კარგავს კიდევ ერთ წელს შემდეგ ეროვნულ გამოცდებზე გასასვლელად. აღნიშნული მოდელი არ არის მოქნილი და შედეგად ნაკლებად ორიენტირებულია აბიტურიენტის მიერ საკუთარი შედეგების გაუმჯობესებაზე.

პრობლემა 4

არსებული მოდელი არ ითვალისწინებს აბიტურიენტის მიერ ჩაბარებული საერთაშორისო გამოცდების შედეგებს. მაგალითისათვის, მოსწავლეს, რომელსაც IB პროგრამა აქვს გავლილი საქართველოში, შეუძლია საერთაშორისო უნივერსიტეტებში საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაბარება. თუმცა, თუ ის საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში გადაწყვეტს სწავლის გაგრძელებას, მას დამატებით ეროვნული გამოცდების ჩაბარებაც უწევს.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ეფექტიანობის ზრდის მიზნით დაინერგოს 3 სახის გამოცდა:
1. უნარების გამოცდა შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან: მათემატიკა, კითხვა, წერა და ენა. ამ გამოცდის მიზანი იქნება, შეამოწმოს კრიტიკული აზროვნება და ანალიტიკური უნარები. უნარების გამოცდა სავალდებულო იქნება ნებისმიერ პროგრამაზე ჩაბარებისთვის.
2. საგნობრივი გამოცდა შეამოწმებს საგანში მიღებულ ცოდნას. Უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება დამოუკიდებლად განსაზღვრავს, რომელი საგნობრივი გამოცდა/გამოცდებით იქნება შესაძლებელი ჩაბარება კონკრეტულ პროგრამაზე.
3. ზოგადი განათლების გამოცდა შეამოწმებს საშუალო განათლების საფეხურის ყველა შესაბამის დისციპლინაში მიღებულ მინიმალურ ცოდნას. Ამ გამოცდის საფუძველზე შედგება სკოლების რეიტინგი. გამოცდაში საკმარისი იქნება მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა. ვინაიდან ეს გამოცდა სკოლის მიერ მოწოდებულ ცოდნას ამოწმებს, სკოლების რეიტინგების შედგენისას გათვალისწინებული იქნება მასში მიღებული შედეგები.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის/სტიპენდიის მიღება შესაძლებელი იქნება უნარებისა და საგნობრივ გამოცდებში მიღებული სკალირებული ქულების გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, აუცილებელი იქნება ზოგადი განათლების გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვა.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხელახლა გადაითვლება, ვინაიდან ის 2004 წლის შემდეგ აღარ შეცვლილა და არ ასახავს საგანმანათლებლო მომსახურების რეალურ ხარჯებს. ამასთან, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის/სტიპენდიის გამოსაყენებლად უმაღლესი განათლების საფეხურის აკრედიტებულ პროგრამაზე ჩაბარების მოთხოვნა გაუქმდება. შესაბამისად, აბიტურიენტებს შეეძლებათ, დაიფინანსონ უმაღლეს თუ პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლა.

ეროვნული გამოცდები შესაძლოა ჩატარდეს წელიწადში რამდენჯერმე და გამოცდების ჩატარების უფლებამოსილება ექნება აკრედიტებულ კერძო ორგანიზაციებსაც. გამოცდების ჩაბარების დროითი მოქნილობა გარკვეულწილად სტრესის მომხსნელი ფაქტორი იქნება და, რაც მთავარია, მისი სადამსჯელო ბუნება თვითგანვითარების წამახალისებელ მექანიზმად
გარდაიქმნება.

აბიტურიენტებს, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ საერთაშორისო მისაღები გამოცდები, უნდა უღიარდეთ მიღებული შედეგები. მათთვის, დამატებით ეროვნული გამოცდების ჩაბარება აუცილებლობას არ უნდა წარმოადგენდეს.
 

მალე დაემატება

მალე დაემატება