თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » წინწყარო

არა­სამ­თავ­რო­ბო­ე­ბი: ეს შე­საძ­ლოა გახ­დეს ეთ­ნი­კუ­რი და რე­ლი­გი­უ­რი ნიშ­ნით დის­კრი­მი­ნა­ცი­ის და­საწ­ყი­სი წყარო

03/12/2012   // 0 Comments

არა­სამ­თავ­რე­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი „უფ­ლე­ბე­ბის სკო­ლა“ და „ტო­ლე­რან­ტო­ბის სახ­ლი“ სო­ფელ წინ­წყა­რო­ში რე­ლი­გი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე და­პი­რის­პი­რე­ბას სპე­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბით გა­მო­ეხ­მა­ურ­ნენ და უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მოთ­ქვეს ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში რე­ლი­გი­ურ და ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბის გა­მო.  „მკვეთ­რად გა­ი­ზარ­და რე­ლი­გი­უ­რი და ეთ­ნი­კუ­რი ...

Continue reading

      There are no comments