თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » ნიგვზიანი

NDI: 51% – მუს­ლიმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს მსა­ხუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა უნ­და მი­ე­ცეთ

12/12/2012   // 0 Comments

ეროვ­ნულ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის (NDI)  სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი დღეს გახ­და ცნო­ბი­ლი. სო­ფელ ნიგ­ვზი­ან­ში მომ­ხდა­რი რე­ლი­გი­უ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბის ფაქ­ტის შე­სა­ხებ გა­მო­კით­ხულ­თა 73%-ია ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი. გა­მო­კით­ხულ­თა 51% თვლის, რომ მუს­ლიმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს უნ­და მი­ე­ცეთ უფ­ლე­ბა, კერ­ძო სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბულ შე­ნო­ბა­ში შე­იკ­რი­ბონ და რე­ლი­გი­უ...

Continue reading

      There are no comments