თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » NDI: 51% – მუს­ლიმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს მსა­ხუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა უნ­და მი­ე­ცეთ

NDI: 51% – მუს­ლიმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს მსა­ხუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა უნ­და მი­ე­ცეთ

Written by Administrator   // 12/12/2012   // Comments Off

ეროვ­ნულ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის (NDI)  სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი დღეს გახ­და ცნო­ბი­ლი. სო­ფელ ნიგ­ვზი­ან­ში მომ­ხდა­რი რე­ლი­გი­უ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბის ფაქ­ტის შე­სა­ხებ გა­მო­კით­ხულ­თა 73%-ია ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი. გა­მო­კით­ხულ­თა 51% თვლის, რომ მუს­ლიმ მო­ქა­ლა­ქე­ებს უნ­და მი­ე­ცეთ უფ­ლე­ბა, კერ­ძო სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბულ შე­ნო­ბა­ში შე­იკ­რი­ბონ და რე­ლი­გი­უ­რი მსა­ხუ­რე­ბა ჩა­ა­ტა­რონ, 29% თვლის, რომ მათ ამის უფ­ლე­ბა არ უნ­და მი­ე­ცეთ, ხო­ლო 19%-ს პა­სუ­ხი არ აქვს. რე­ლი­გი­ურ ნი­ა­დაგ­ზე კონ­ფლიქ­ტი ლან­ჩხუ­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ნიგ­ვზი­ან­ში 26 ოქ­ტომ­ბერს და­იწ­ყო. მუს­ლი­მებ­მა პა­რას­კე­ვის ლოც­ვა და­ას­რუ­ლეს და დაშ­ლა და­იწ­ყეს, რო­ცა მათ გზა 150-მდე არა­მუს­ლიმ­მა თა­ნა­სოფ­ლელ­მა გა­და­უ­ღო­ბა და სამ­ლოც­ვე­ლოს გა­უქ­მე­ბა მოს­თხო­ვა. კვლე­ვა ამა წლის 14-25 ნო­ემ­ბრის პე­რი­ოდ­ში,  სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით 1,947 პი­რის­პირ ინ­ტერ­ვი­უს წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი შერ­ჩე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე ჩა­ტარ­და. მას­ში ასა­ხუ­ლია მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კით­ხე­ბი, ასე­ვე მო­სახ­ლე­ო­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­ის, რე­ფორ­მე­ბის და სა­გა­რეო თუ სა­ში­ნაო პო­ლი­ტი­კის სა­კით­ხე­ბის მი­მართ. კვლე­ვა­ში სა­შუ­ა­ლო ცდო­მი­ლე­ბის ზღვა­რი წარ­მო­ად­გენს +/-3 პრო­ცენტს. NDI-ის კვლე­ვებს აფი­ნან­სებს შვე­დე­თის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ა­გენ­ტო (Sida) და ატა­რებს კავ­კა­სი­ის კვლე­ვი­თი რე­სურ­სე­ბის ცენ­ტრი (CRRC)

წყარო: http://www.tabula.ge/article-26802.html
ტაბულა © 2012


Tags:

მრევლი

მუსლიმი

ნიგვზიანი


Similar posts

Comments are closed.

    There are no comments