თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები

საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები

Written by Administrator   // 27/11/2012   // Comments Off

სახელმძღვანელოში მიმოხილულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესშ საზოგადოების ჩართვის სხვადასხვა მეთოდი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ასევე საჯარო პოლიტიკის განმახორციელებელი ნებისმიერი ინსტიტუტის მენეჯერებისთვის და აქტიური მოქალაქეებისთვის.

გადმოწერა: საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები


Similar posts

Comments are closed.