თავისუფლების ინსტიტუტი • Liberty Institute » » featured post

სა­პატ­რი­არ­ქო სიტ­ყვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შეზ­ღუდ­ვი­სა­კენ მო­უ­წო­დებს

18/12/2012   // 0 Comments

სა­პატ­რი­არ­ქო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას "მსგავ­სი ქმე­დე­ბი­სა და "ცი­ლის­წა­მე­ბი­სა­გან ნე­ბის­მი­ე­რი მო­ქა­ლა­ქის და­სა­ცა­ვად" "შე­სა­ბა­მი­სი ზო­მე­ბის" მი­ღე­ბის­კენ მო­უ­წო­დებს. ეს გან­ცხა­დე­ბა მოყ­ვა თე­ო­ლოგ ზე­ლიმ­ხარ უძი­ლა­უ­რის პუბ­ლი­კა­ცი­ას.  წე­რი­ლი სა­ხე­ლით "პატ­რი­არ­ქის მი­მარ­თვა!!!", უძი­ლა­ურ­მა 16 დე­კემ­ბერს თა­ვის Facebook გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა და ...

Continue reading

Latest news